Giáo án: Khám phá môi trường xung quanh
GIÁO ÁN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Chủ đề                  : Giao thông Đề tài                    : Một số luật lệ giao thông phổ biến Đối tượng              : Mẫu giáo lớn Lớp                      : Số lượng               : 20-25 trẻ Thời gian              : 25-30 phút Người soạn và dạy : Ngày dạy              : I. Mục đích yêu cầu:… (0 comment)

Giáo án: Làm quen văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VĂN HỌC Tên bài dạy: Truyện “ Kiến thi an toàn giao thông” Chủ điểm: An toàn giao thông Loại tiết: Trẻ chưa biết Lứa tuổi: MGL (5-6 tuổi) Lớp : Thời gian : 25- 30 phút Số lượng: 25- 30 trẻ Ngày soạn: Ngày dạy: Người soạn: Người dạy: I,… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm